Hartseerhuisies
Hartseerhuisies

Hartseerhuisies

English translation of short writing found and the bottom, this is Afrikaans.

Afgebreekte mure
Verweerde bakstene
Leë vensterrame
Kamers sonder lewe
Hartseerhuisies oral


Afgedopte verf
Mure sonder pleister
Vertrekke sonder deure
Balke sonder ñ dak

Vergete staan ñ enkele stukkie muur
Langgrasse groei tussen krake
en sagte klam mos
kruip skelmpies op teen ñ los stuk sement
ñ Jong dunstamboom staan doer
in ñ hoek
en twee pers blommetjies
staan weerloos vir mekaar en loer

Gebou met planne en drome
of net, om te skuil van wind en weer
Lang jare al staan die bouval hier
eens op ñ tyd stemme en asems,
nou?stilte en alles gebreekte bros muur

Hoe hartseer is die prentjie
as ek ry verby die huisies?
Daar ver heeltemal eensaam
staan 3 mure en ñ deur
en ñ verdwaalde stuk bousel
verweer en gekraak, middeldeur

Ek wonder
waar lê die spore van inwoners
of eienaars
en hoe het dié gebeur?
Hoe waai weg of breek ñ droom
NET SO?,
of hoeveel winters en winde vat dit
om ñ huis te breek
van onder tot bo?

Binne elke oorgeblyde baksteen
en in ieder fondasie
is opgesluit stom geheime
en doodstil herhinneringe
waarvan net die agtergeblewe bouwerk weet

Te groot is die spasie
tussen toe en nou
want tussen somer
en nog vele ñ honderd seisoen
is moontlike nabye familie al dood
en het omgewingsmense
al die nodige storielyn vergeet

Hartseerhuisies afgebreek,
verweer en leeg
staan soos gedenkstene
oral, as jy mooi kyk
met soveel vergete verhale
sonder eers ñ enkele een
wat daar beweeg

Dié soort huisies
raak sag aan elke ingestelde snaar van my hart
nog altyd,
vanaf die begin van my,
kan ek onthou
hoe hul hartseer kuns
my nuuskurigheid prikkel
en my koud los
as hul nie-vertelde-stories
my baie wonder en vrae
soos ñ donskombers vol gate omvou

~fj~

ENGLISH TRANSLATION

Saddest houses

Broken down walls
Weathered bricks
Empty window frames
Rooms without life
Sad houses everywhere


Covered paint
Walls without bandaid
Departures without doors
Beams without a roof

Forgotten standing a single piece of wall
Long grasses grow between cracks
and soft moist moss
Creeping up secretly against a loose piece of cement
ñ Young dunstamboom stand doer
in a corner
and two purple flowers
Standing and peeping at each other again

Built with plans and dreams
or just, to shelter from wind and weather
Long years already the building fall is here
once upon a time voices and breaths,
now?
silence and all broken bros wall

How sad is the picture
When I drive past the houses?
There far completely lonely
Standing 3 walls and a door
and a stray piece of building
Weathered and cracked, middle door

I wonder
where do the traces of residents lie
or owners
And how did this happen?
How blows away or breaks a dream
NET SO?,
or how many winters and winds does it take
to break a house
From below to bo?

Inside every left-over brick
and in each foundation
Are locked up dumb secrets
and death-quiet memories
Only the disadvantaged building knows about

Too big is the space
between then and now
because between summer
and many more ñ hundred season
is possible close family dead already
and have environmental people
forgot all the necessary storyline

Sad houses broken down,
Defence and empty
Standing like memorial bricks
everywhere, if you look closely
with so many forgotten stories
without even a single one
Who moves there

This kind of houses
Touch softly at every set string of my heart
always been,
From the beginning of me,
can I remember
How their sad art
my newscurdiness stimulates
and leave me cold
as their non-told stories
my many wonder and questions
like a donkey blanket full of holes wrapping

~fj~

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *